FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNERS ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1965

Gotländskt arkiv 1966


Sida 97


FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNERS ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1965A. Ledamöter, styrelse, personal m.m.


Antalet årligen betalande medlemmar uppgick till 804 varav 80 med
familjekort. Hedersledamöterna var 7 och de ständiga ledamöterna
113. En av föreningens hedersledamöter och tillika en av den
gotländska forskningens mest lysande företrädare, professor
emeritus Johnny Roosval, har under året avlidit.

Styrelsen bestod av landshövding Martin Wahlbäck (utsedd av
länsstyrelsen, apotekare Ada Block, ingenjör P.M. Bengtsson,
direktör Ivar Björkander, lektor Lennart Bohman (utsedd av
läroverkskollegiet), landstingsman Erik Forslund (t.o.m. 30.3)
(utsedd av landstinget), arkitekt Olle Karth (t.o.m. 10.9),
chefsredaktör Pelle Sollerman (utsedd av stadsfullmäktige) och
landsantikvarie Gunnar Svahnström (självskriven). Suppleanter var
kommunister L.M. Holmbäck, Vall, f. landssekreterare Rickard
Laurin (utsedd av länsstyrelsen), lantbrukare Edvin Lindqvist,
Havdhem, kamrer Arne Lindström (utsedd av landstinget), redaktör
Arthur Nilsson (utsedd av stadsfullmäktige) och läroverksadjunkt
A.B. Ullstrand (utsedd av läroverkskollegiet).

Ordförande i styrelsen var landshövding Wahlbäck, vice ordförande
landstingsman Forslund (t.o.m. 30.3), sekreterare landsantikvarie
Svahnström och skattmästare direktör Björkander.

Två av styrelsens ledamöter, landstingsmannen Erik Forslund och
länsarkitekten Olle Karth, har under året avlidit. Landstingsman
Forslund hade tillhört styrelsen sedan 1947 och varit dess vice
ordförande sedan 1957. Arkitekt Karth blev medlem av styrelsen
1957. De hyste båda ett levande
Sida 98


intresse för föreningens verksamhet, vilken de på många sätt
befrämjade. Saknaden efter dem är stor och det tomrum de
efterlämnat känns svårt att fylla.

Revisorer var konsul Erik Lundberg, konsul Gillis Waldenström och
länsassistent Åke Odqvist (utsedd av länsstyrelsen), med
bankdirektör Konrad Hellsing och kamrer Jan Helleberg som
suppleanter.

Styrelsen höll under året 3 sammanträden och behandlade inalles
58 ärenden.

Föreningens årsmöte hölls i Sävesalen den 16 juni och bevistades
av ca 100 medlemmar. Den avgående styrelseledamoten fru Ada Block
omvaldes liksom suppleanterna kommunister L.M. Holmbäck, Vall,
och lantbrukare Edvin Lindqvist, Havdhem.

Efter förhandlingarna höll antikvarien vid Statens historiska
museum fil.dr. Aron Andersson föredrag om Gotlands medeltida
glasmålningar, vilka han utförligt behandlat i en kort
dessförinnan utgiven större vetenskaplig publikation.

Till medlemmarna har utsänts 37.årgången av föreningens årsskrift
Gotländskt Arkiv. Den tillställdes jämväl ca 150 in och utländska
museer och kulturhistoriska föreningar i utbyte mot av dem
utgivna skrifter. Upplagan var 1.300 ex.

Den i föregående årsberättelse omnämnda arbetsgruppen med uppgift
att utreda, vilka åtgärder, som erfodras för att föreningen skall
kunna möte de ständigt ökande krav, som ställs på densamma,
trädde i verksamhet med landstinget och staden utsett vardera två
representanter. Efter ingående överväganden beslöt kommittén
rekommendera styrelsen att ingå till landstinget och staden med
hemställan om sådan ökning av anslagen att två museiassistenter
och ett skrivbiträde kunde anställas. Detta ledde sedermera till
att såväl staden som landstinget beslutade om höjning av sina
anslag till av föreningen sökt belopp fr.o.m. 1966. Kommittén som
sammanträdde 5 gånger utgjordes av från landstinget
riksdagsmannen Per Svensson och landstingsdirektören Carl
Stenström, från staden kommunalrådet K.G. Nilsson och
bankdirektören Gillis Waldenström och från föreningen
landshövdingen Martin Wahlbäck, direktören Ivar Björkander,
lektorn Lennart Bohman, landstingsmannen Erik Forslund (t.o.m.
30.3) och landsantikvarien. Kommitténs ordförande var
landshövding Wahlbäck och sekreterare landsantikvarien.

Sedan Arbetsmarknadsstyrelsen beslutat ställa medel till
förfogande för en ny ombyggnadsetapp i Gotlands Fornsal utsåg
styrelsen en byggnadskommitté med uppgift att i enlighet med av
styrelsen godkända skissrit-
Sida 99


ningar och inom ramen för beviljade anslag handlägga ärenden
rörande ombyggnaden. Kommittén bestod av överantikvarien i
riksantikvarieämbetet Bertil Berthelson, ordf., direktören Ivar
Björkander, landsantikvarien Gunnar Svahnström och
länsassistenten Allan Thimgren, sekr. Den började sin verksamhet
den 11 september och sammanträdde därefter i regel en gång i
månaden.

Föreningen fungerade som värd för det andra visbysymposiet för
historiska vetenskaper, vilket med deltagande från samtliga
länder kring Östersjön samt Norge sammanträdde i Sävesalen 15 -
21 augusti. Årets tema hade som rubrik "Die Bauerngesellscharft
im Ostseeraum und in Norden um 1600".

Vid landsantikvarieorganisationernas samarbetsråds årsmöte i
Stockholm den 2 juni representerades föreningen av
landsantikvarien.

Den fast anställda personalen utgjordes av landsantikvarien
Gunnar Svahnström, antikvarien Erik Nylén, amanuensen Gustaf
Trotzig, kontorsskrivaren Rut Israelsson och vaktmästaren Curt
Liljegren. Fru Karin Svahnström medverkade vid ordnandet av
utställningar, redigering av årsboken och övrigt musealt arbete.
F. vaktmästaren Ejnar Johansson utförde ritningsarbeten.

För medel som ställdes till förfogande av
Arbetsmarknadsstyrelsen, var herr Karl Wilhelm Löfqvist (t.o.m.
23.2) och fru Maj-Lis Svensson anställda som arkivarbetare.

Under sommarmånaderna utökades personalen med vakter i Fornsalen
och Burmeisterska huset. Biljettförsäljare var herr Erik
Hallgren, Etelhem.

Landsantikvarien deltog i egenskap av ledamot i Svenska
nationella kommittén av I C O M (International Council of
Museums) med bidrag av föreningen i I C O M:s generalkonferens i
Washington och New York 16.9 - 4.10. Tillsammans med arkitekt Per
Erik Nilsson studerade han nyinredda museer i Stockhom, Örebro
och Västerås 25.11 - 27.11. Han ledde under våren och hösten två
universitetscirklar i konsthistoria i Fornsalen. I stiftets
julbok publicerade han två uppsatser, "Ur Sproge kyrkas historia"
och "S:ta Katarinas kyrka i Alskog".

Antikvarie Erik Nylén ledde i samråd med landsantikvarien de
arkeologiska fältarbetena. Han publicerade "Probleme der ältesten
Eisenzeit im Norden" i "Studien aus Alteuropa, Teil II".

Amanuens Gustaf Trotzig har deltagit i såväl fältarbeten som det
museala arbetet. Bl.a. ledde han ordnandet av utställningen "Det
gamla bondesamhället" i Sävesalen.
Sida 100


B. Ekonomi.


Anslagen från Visby stad och Gotlands läns landsting utgick med
samma belopp som föregående år, d.v.s. 20.000:- kronor från
staden och 15.000:- kronor från landstinget. Till underhåll av
föreningens fastigheter på landsbygden anslog landskommunerna
5.362:- kronor. Till antikvariernas och amanuensens löner utgick
statsbidrag med 87.777:- kronor.

Från Kungliga Arbetsmarknadsstyrelsen utbetalades 360.667:-
kronor till Fornsalens ombyggnad.

Nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond lämnade
föreningen anslag å sammanlagt 27.500:- kronor till olika
ändamål.

Från Sällskapet D.B.V. erhölls 4.500:- kronor till fotografisk
utrustning och från Sällskapet för gotländsk forskning 1.500:-
kronor till tryckning av Gotländskt Arkiv.

En mycket välkommen donation emottog föreningen den 25 januari,
då nämndemannen Arvid Collberg, Follingbo, och hans syster fru
Ester Björkman överlämnade vardera 5.000:- kronor till
föreningens verksamhet.

En av de största privata donationer, som föreningen genom tiderna
erhållit, överlämnades vid årsskiftet av apotekaren Ada Block.
Föreningen mottog då ej blott de av henne pietfullt restaurerade
kulturhistoriska fastigheterna Kaplanen 6 i Visby och Petes 2.1 i
Hablingbo utan även apoteksfastigheten i Hemse, vars avkastning
är avsedd till underhåll av nyssnämnda fastigheter i Visby och
Hablingbo.

Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till här
bifogade sammandrag av huvudboken.


C. Gotlands Fornsal.


Vintern 1965 - 1966 omlades yttertaket på byggnaden i hörnet av
Strandgatan och Brännerigränd samt inreddes en ny vindsvåning för
magasinsändamål i samma byggnad. Vidare ombyggdes yttertrappan
från gården till byggnaden i hörnet Mellangatan - Brännerigränd.
Arbetena, som drog en kostnad av 67.000:- kronor, utfördes för
medel, som anvisats av Arbetsmarknadsstyrelsen.

Det blev under sommaren klart, att Arbetsmarknadsstyrelsen, om
förhållandena på arbetsmarknaden gav anledning därtill, var
beredd att anvisa medel för en större ombyggnadsetapp under
vintern 1965 - 1966. Styrelsen uppdrog åt arkitekten SAR Per -
Erik Nilsson att på grundval av skissritningar, som tidigare
upprättats av f.länsarkitekten Olle Karth,
Sida 101


utarbeta detaljritningar, arbetsbeskrivning och
kostnadsberäkning. Sedan dessa godkänts av styrelsen och
vederbörande myndigheter och sedan Arbetsmarknadsstyrelsen ställt
erfoderliga medel till förfogande, igångsattes arbetet i början
av oktober med byggmästare Alvar Hallgren i Romakloster som
huvudentreprenör. Arbetena som i huvudsak berör entrébyggnaden
vid Strandgatan och hörnhuset Strandgatan - Brännerigränd, är de
mest omfattande, som någonsin utförts i en följd i Fornsalen. De
kommer bl.a. att ge möjlighet till uppvärmning av
utställningssalarna.

Fornsalen var under tiden 17 maj - 31 augusti öppen varje dag och
under övriga delen av året fram till byggnadsarbetenas
igångsättande i början av oktober måndagar - fredagar efter
tillsägelse på museiexpeditionen. Särskilda visningar anordnades
onsdagskvällar under juli och augusti. Antalet besökare uppgick
till 20.384, varav 18.358 betalande. 1.344 gotländska skolbarn
besökte under lärares ledning museet.

Museirummen i Burmeisterska huset besöktes av 6.012 personer.

I Sävesalen anordnades följande utställningar: Självporträtt 17.1
- 31.1 (vandringsutställning från Riksförbundet för bildande
konst), Gotlänningar 26.3 - 4.4 (Gotlands konstförening), Jämtar
9.4 - 20.4 (Gotlands konstförening), Ivar Morsing 15.5 - 25.5
(Gotlands konstförening), Det gamla bondesamhället 17.7 - 1.10
(anordnad med anledning av Visbysymposiet), Höstsalongen 2.10 -
10.10 (Gotlands konstförening), Polsk grafik och folkkonst 17.10
- 24.10 (vandringsutställning från Riksförbundet för bildande
konst).

I stadsbiblioteket har Fornsalen ordnat smärre utställningar av
föremål från museet.

I samarbete med Gotlands Folkbildningsförbund ordnades två
föreläsningsserier om Gotlands natur och historia, den ena i
Sävesalen i januari, den andra i bildstenshallen i juli. Båda
samlade en talrik publik.

Som vanligt kunde Fornsalen glädja sig åt besök av ett flertal
prominenta gäster. Riksantikvarie Gösta Selling och
generaldirektör Bertil Olsson i Arbetsmarknadsstyrelsen
informerade sig vid skilda tillfällen om Fornsalens
ombyggnadsplaner. De nordiska försvarsministrarna, som samlats
till överläggningar på Gotland, besökte Fornsalen den 29.4 och
Nordiska rådets kulturkommission den 28.7. Norsk arkeologisk
selskap med 96 medlemmar gästade Fornsalen den 29.5 och en grupp
om 15 amerikanska museimän 7.7 - 11.7. Uppsala universitets
konsthistoriker under ledning av professor Rudolf Zeitler bedrev
studier i museet.

Bland nyförvärven till föremålssamlingen märktes en nyckel av
järn med bronsbeslag, funnen i närheten av en kämpagrav vid
Nixarve i Fard-
Sida 102


hem och skänkt av fru Märta Thunqvist, Fardhem, ett romerskt
silvermynt från åren 177 - 78 från Åby i Bro (inköpt), ett
silvermynt från Köln (ärkebiskop Hermann II 1039 - 46), förvärvat
genom byte, 3 porträtt av medlemmar av släkten Fåhraeus, skänkta
av fröken Ellen Rosin, Stockholm, 2 dukar av damast med invävt
"S. Maria kyrka i Wisby" respektive "Wisby S. Maria", skänkta av
fru Margaretha Runeberg, Stockholm, klänningar, dräkter och
hattar från 1940 - 1950 - talen, skänkta av fru Violet Bergdahl,
Visby, och fru Ingeborg Lingegård, Visby. Distriktschef Bror
Ohlsson har donerat samtliga verktyg och övriga tillbehör från
sin faders, framlidne hattmakare Herbert Olsson, hattmakeri vid
Södertorg.

I övrigt har gåvor överlämnats av landsantikvarie Jan - Erik
Anderbjörk, Växjö, herr Sigfrid Andersson, Källunge, herr K - E
Arwidsson, Visby, lantbrukare Arvid Collberg, Follingbo, fru
Ingeborg Edle, Visby, Fårösunds kommun, direktör Victor Hansén,
Burgsvik, lantbrukare S. Jakobsson, Havdhem, generalkonsul
Percival Kalling, Stockholm, konsul C. O. Kolmodin, Visby,
vaktmästare Curt Liljegren, Visby, lantbrukare Karl Nilsson,
Havdhem, apotekare Nils Schenning, Visby, med.kand. Nils
Stålhandske, Stockholm, och fröken Nanna Tiberg, Visby.

Visbymynt har inköpts liksom en kanonkula av järn. Från Sproge
församling har inköpts ett antal plankor, påträffade vid kyrkans
restaurering och stammande från en äldre kyrka. Burs kyrka har
deponerat en kyrkan tillhörig medeltida karmstol.

Arkivet erhöll ett värdefullt tillskott genom en gåva av
nämndemannen Arvid Collberg bestående av tre fotostaterade
volymer innehållande Gotlands Fornsals första registerbok, Visby
domkyrkas bok över födda och döda 1661 - 1692 och svenska
almanackor 1661 - 1699.

Fru Marja Karth har överlämnat ett stort antal ritningar av
kulturhistoriskt värde ur framlidne arkitekten Olle Karths arkiv.

Biblioteket ökade med 339 nummer, varav flertalet genom byte med
in och utländska museer och kulturhistoriska föreningar. Gåvor
till biblioteket lämnades av följande personer: Dr K. Baumgarten,
Rostock, professor Harald Cramér, Stockholm, kyrkoherde Th.
Freeman, Göteborg, professor T. Fink, Flensburg, landsantikvarie
S. A. Hallbäck, Vänersborg, ingenjör G. Hammarlund, Göteborg,
författare Gustaf Larsson, Anga, professor Gösta Lundqvist,
Stockholm, Dr H. Lynning, Schleswig, professor L. G. Romell,
Djursholm, docent Bengt Stolt, Stockholm, landsantikvarie G.
Svahnström, Visby, professor R. Zeitler, Uppsala.

Personal från stadsbiblioteket i Visby har medverkat vid
katalogiseringen av nyförvärven.
Sida 104


D. Föreningens fastigheter.


Föreningens redan tidigare avsevärda bestånd av fastigheter
utökades under det gångna året med inte mindre än fem, varav tre
genom gåva av f. apotekaren Ada Block. De utgjordes av 1700 -
talsgården Petes i Hablingbo, medeltidsgården kv. Kaplanen 6 i
Visby och apoteksfastigheten Kajan II i Hemse. De övriga
nyförvärvade fastigheterna utgöres av fornlämningsområden. Det
ena är ett gravfält från järnåldern vid Roes i Grötlingbo,
överlämnat som gåva av lantbrukaren Gösta Olsson. På detsamma
ligger förutom gravhögar ett gammalt stenbrott, där Havdhems
hembygdsförening samlat ett antal till näringen hörande äldre
redskap, samt en större hög innehållande ett flertal källarrum.
Det andra är det bekanta gravfältet vid Gålrum i Alskog med
skeppssättningar och andra gravar från bronsålder och tidig
järnålder. Det förvärvades genom köp.

De mest omfattande arbetena på föreningens fastigheter var de
under C omtalade på Fornsalens byggnader. Den i föregående
verksamhetsberättelse omtalade restaureringen av boden å tomt nr
6 i kv. Hammaren i Visby har slutförts och huset tagits i bruk
som forskarlägenhet.

Vid föreningens övriga fastigheter har sedvanliga
underhållsarbeten utförts.


E. Fältarbeten.


Arkeologiska undersökningar utfördes på riksantikvarieämbetets
uppdrag vid bl.a. Barshaldershed i Grötlingbo (gravar från
folkvandringstid, vendeltid och vikingatid), Hallegårda i Halla
(grav från äldre järnålder), Rings i Hejnum (grav från
folkvandringstid), kyrkogården i Källunge (grav från vikingatid),
Petsarve i Sjonhem (boplatslager), Sudergårda i Stenkyrka
(stenåldersboplats), Sorby i Stenkyrka (gravar från yngre
bronsålder), Tune i Stenkyrka (gravar från folkvandringstid),
Hallbjäns i Sundre (gravar från yngre bronsålder och vendeltid).

Vidare fortsattes i samarbete med Kungliga
Arbetsmarknadsstyrelsen de viktiga grävningarna vid Havors
fornborg i Hablingbo socken och den omfattande
gravfältsundersökningen vid Kopparsvik i Visby samt fortsattes
röjningsarbeten på det stora gravfältet vid La Bjärs i Stenkyrka.

Vid de arkeologiska arbetena biträdde fil.kand Peter Manneke,
fil.kand Hilkka Pettersson, fil.stud. Gunilla Manneke, fil.stud.
Anna - Lena Gerdin, fil.stud. Christina Bendegard, fil.stud.
Sverker Söderberg, fil.stud. Carin Jonsson, fil.stud. Kerstin
Danielsson, mag. Dobromir Durc-
Sida 104


zewski, mag. Bogdan Balcer, folkskollärare Sture Engqvist,
folkskollärare Ingrid Engqvist, folkskollärare Gösta Hörling,
folkskollärare Henry Bendegard.
Kulturhistorisk kontroll har utövats vid restaureringar i
Alskogs, Bäl, Garda, Guldrupe, Halla, Roma, Sproge och
Västergarns kyrkor.
Vid de av riksantikvarieämbetet utförda konserveringsarbetena å
stadsmuren norr om Kruttornet och å S:t Lars kyrkoruin var
landsantikvarien kulturhistorisk kontrollant.
I samråd med Fornsalen har Gotlands sportdykarklubb företagit
undersökningar på platsen för den kända sjökatastrofen utanför
Visby 1566.
Landsantikvarien har medverkat vid planeringen av en museibyggnad
på Stora Karlsö.
Föreningen riktar ett varmt tack till alla myndigheter,
institutioner och enskilda för välvilligt stöd och
förtroendefullt samarbete under det gångna arbetsåret. På grund
härav har det varit möjligt att trots stigande omkostnader
upprätthålla en verksamhet av oförminskad omfattning. Föreningen
uttalar den förhoppningen, att den även i fortsättningen skall få
åtnjuta allmänhetens stöd i sin strävan att vårda och förkovra
det gotländska kulturarvet.
Visby i juni 1966.
Martin Wahlbäck
Ada Block P.M. Bengtson Ivar Björkander
Lennart Bohman L.M. Holmbäck Arne Lindström
Pelle Sollerman Gunnar Svahnström